Gaze into the Mirror

04/23/2017 (Sunday Service) Bible Text: Matthew 9:1-8 | Ken Van KampenSeries: Matthew

A Confident Cry

04/02/2017 (Sunday Service) Bible Text: Psalm 130 | Ken Van Kampen

Hope for the Sheep

03/26/2017 (Sunday Service) Bible Text: Psalm 23 | Ken Van KampenSeries: Lent

A Way of Life

03/19/2017 (Sunday Service) Bible Text: Psalm 95 | Ken Van KampenSeries: Psalms